Možnost hlasovat na BC

Možnost hlasovat na BC

3.10.2017 Eldesan  

Možnost hlasovat na voličský průkaz

Nějakou dobu zpátky tady tuším Domča měl velice dobrou připomínku ohledně termínu konání voleb, které se konají přesně ten víkend, který řada z nás stráví mimo místo svého trvalého bydliště. Naštěstí i na tyto případy náš právní řád pamatuje. Většina lidí pravděpodobně slyšela o možnosti vyřídit si voličský průkaz, který umožní volit i v jiném než „domácím“ volebním okrsku. Nevýhodou je, že v tomto případě má volič možnost volit pouze ty kandidáty (a ty strany), kteří kandidují v tom konkrétním kraji (Sloup v Čechách patří do Libereckého kraje), ve kterém k volbám jde; nikoliv tedy ty kandidáty a strany, kteří kandidují v kraji jeho trvalého bydliště. Takže pro všechny, kteří jedou na bootcamp a přesto by se voleb rádi zúčastnili, zde je pár informací o tom, co je potřeba udělat.

Jak požádat o voličský průkaz

O voličský průkaz žádáte obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu. Zákon upravuje dva způsoby:

1/ osobně – znamená, že zaběhnete na obecní úřad, ten provede zjištění totožnosti, učiní úřední záznam a tra-dá voličský průkaz je na světě. Deadline pro tuto možnost je 18. října 2017, 16.00 hodin, po tomto okamžiku vám ho již úřad nevydá.

2/ písemně – podání musí být obecnímu úřadu doručeno nejpozději 7 dnů před volbami, tj. do 13. října 2017, a nemá žádný předepsaný formulář. Opět existují dva způsoby:

a/ v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče. Úřední ověření provádějí především krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, obecní úřady, úřady městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst a úřady městských částí hlavního města Prahy, dále notář, držitel poštovní licence (pošta).

b/ v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.

Jak si voličský průkaz vyzvednout

Obecní úřad průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (5. října 2017) předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu. Na tomto místě jen malé upozornění – toto je jiné ověření podpisu než u žádosti, jde tu pouze o plnou moc k převzetí již připraveného voličského průkazu. Obecní úřad jej může také zaslat na voličem uvedenou adresu.

Samotné volby

Ve volební místnosti pak předložíte voličský průkaz, prokážete svoji totožnost a dostanete hlasovací lístky s prázdnou úřední obálkou. Pokud průkaz zapomenete nebo ztratíte, nebude vám vydán nový a nebudete se moci zúčastnit voleb. Pokud nakonec nebudete z jakéhokoliv důvodu chtít volit ve Sloupu, nic se neděje a můžete s voličským průkazem volit i ve svém původním volebním okrsku.

About Eldesan

Komentáře